RELVASTATUD VASTUPANU TEENETERISTI
STATUUT


1. Üldised määrused

§ 1 Relvastatud Vastupanu Teeneterist on asutatud Vabariigi 81. aastapäevaks 24. veebruaril 1999. aastal annetamiseks neile, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva relvaga kaitsmisel Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal või okupatsiooni ajal tegutsenud relvastatud vabadusvõitlejate abistamisel, samuti eestlaste kaitsetahte tugevdamisel ja metsavendade ajaloo ja ideede tutvustamisel tänapäeval.

2. Annetamise kord

§ 2 Relvastatud Vastupanu Teeneterist on kolmeklassiline. Kõrgeimaks klassiks on esimene klass.

§ 3 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi annetamist otsustab Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Kaitseväe juhataja poolt kinnitatud isikud. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukokku kuulub ex officio Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees.

§ 4 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu istungeid juhatab Kaitseväe juhatajaer, keda tema äraolekul asendab tema poolt määratud isik. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega. Kvoorumi moodustavad kaks kolmandikku Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu liikmetest. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu sekretäri kohuseid täidab Nõukogu poolt määratud liige. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu istungid on kinnised, protokollitkase ainult lõppotsused saajate kohta.

§ 5 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi annetamist Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu liikmetele otsustab Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu ilma Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kandidaadi osavõtuta.

§ 6 Ettepanekuid Relvastatud Vastupanu Teeneteristi annetamiseks on õigus esitada kaitseministril, kaitseväe juhatajal, Kaitseministeeriumi kantsleril, Kaitsejõudude Peastaabi ülemal, Kaitseliidu ülemal, Kaitseliidu malevate pealikel, Ohvitseride Keskkogu juhatusel, Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatusel, Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu liikmetel.

§ 7 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi võidakse välja anda Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, Võidupühal 23. juunil või erijuhtudel vastavalt Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu otsusele. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kätteandmine toimub piduliku tseremooniaga.

§ 8 Esildises Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogule kavaleri kandidaadi kohta tuleb esitada:

- kandidaadi ees- ja perekonnanimi
- kandidaadi auaste
  ja muud vajalikud isikuandmed
- kodakondsus
- kas omab teisi riiklikke või ametkondlikke aumärke
- missugusele klassile ja milliste teenete eest esitatakse
- üksikasjalik teenete kirjeldus
- andmed esitaja kohta

§ 9 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi esitamise alused töötab välja Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogu.

3. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kirjeldus

§ 10 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi välismärgiks on 38 mm laiune ja kõrgune põhitoonis hõbevärvilisest metallist "keldi rist". Esiküljelt on risti harudele tumesinise emailiga stiliseeritud kuusekujutised, mille tipud on suunatud risti keskele. Risti südamiku ümber on musta emailiga kuni 3mm laiune riba. Risti tagaküljel on samast metallist siniseks emailitud südamikl hõbedane tekst PRO PATRIA, mille vahel aastaarvud 1941 - kui metsavendluse alguse aasta - ja 1978 - kui viimase metsavenna langemise aasta. Aastaarve eraldab stiliseeritud põhjatähe kujutis.

§ 11 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kantakse 32 mm laiuse lindiga, mille põhivärv on tumesinine ning millel on vertikaalsed triibud. Värvid lindil jaotuvad millimeetrites alljärgnevalt: sinine 3, valge 1, must 3,5, valge 1, sinine 4, must 6, sinine 4, valge 1, must 3,5, valge 1, sinine 3.
§ 12 Risti klasse näitavad lindile paigutatud sõled. III klassi lint on ilma sõleta. II klassi lindil on hõbedane sõlg, mis kujutab kahte, ristatud mõõka, mille terad osutavad NWW ja NEE suunas. Mõõkade ristumiskohal paikneb vertikaalasendis tera ülespoole suunatud soome pussi kujutis. I klassi lindil on samasugune sõlg, ent kuldne.

§ 13 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi Nõukogul on õigus kehtestada oma otsusega täiendavaid sõlgi vastavalt vajadusele.

§ 14 Teenetemärgi kandmise korraga sätestatud juhtudel kantakse Relvastatud Vastupanu Teeneteristi asemel Relvastatud Vastupanu Teeneteristi lindilõiget. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi klass on sel juhul määratud lindilõikele kinnitatud sõlega. Lindilõike sõlg kujutab endast lindil kantaval sõlel kujutatud soome pussi kujutist.

4. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kandmine ja kavaleride õigused

§ 15 Korraga kantakse ainult kõrgeimat kavalerile antud Relvastatud Vastupanu Teeneteristi.

§ 16 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kantakse Eesti riiklike teenetemärkide järel ja enne välismaiseid aumärke vasakul pool rinnas, kui konkreetse sündmuse puhul pole määratud teisiti.

§ 17 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kavaleridel on õigus omal kulul soetada Relvastatud Vastupanu Teeneteristi miniatuurmärk kandmiseks õhturiietusel.

§ 18 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kavaleridel on õigus kasutada Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega, riivamata Relvastatud Vastupanu Teeneteristi väärikust.

§ 19 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kasutamine reklaamitrükistel ja muudes ärilist kasumit taotlevates seostes on keelatud.

5. Relvastatud Vastupanu abistaja märk

§ 20 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kavalerile antakse koos Relvastatud Vastupanu Teeneteristiga üks Relvastatud Vastupanu abistaja märk.

§ 21 Relvastatud Vastupanu abistaja märk on Relvastatud Vastupanu Teeneteristi vähendatud ja lihtsustatud kujutis laiusega 19 mm. Relvastatud Vastupanu abistaja märgil ei ole tagumisel küljel südamikku ega linti. Relvastatud Vastupanu abistaja märgil ei ole klasse.

§ 22 Relvastatud Vastupanu abistaja märgi võib kavaler oma otsusel annetada isikule, kes on olnud metsavendade abistaja Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal.

§ 23 Relvastatud abistaja märki võib anda ühele isikule piiramatu arvu.

§ 24 Relvastatud Vastupanu abistaja märki võib kavaler kanda tsiviilriietusel vasaku kuuerevääri nööpaugu kohal.

§ 25 Relvastatud Vastupanu abistaja märgi kandjatel on õigus kasutada Relvastatud Vastupanu abistaja märgi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega.

§ 26 Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kasutamine reklaamitrükistel ja muudes ärilist kasumit taotlevates seostes on keelatud.