Selgitsui nimekirja juurde:

Sünni- ja surmaeg

Sünniaeg ja surmaaeg on antud vormis kuupäev/kuu/aasta, näiteks 12/02/1948. Kui on teada sünniaasta, kuid mitte kuupäev, on see antud vormis ?/aasta. Kui ka aasta on ebakindel, on see antud vormis: aasta?.

Langemise/arreteerimise paik

Langemise paiga puhul on üritatud teave anda järjekorras: a)1939. aasta maakond, b) vald, c) küla või paiga nimi. Kui metsavend arreteeriti, on antud arreteerimise paik, juhul kui see on teada.

Märkused

Paljudel juhtudel on märkusena lisatud langemise asjaolu ( näiteks lahingus, varitsusest tapetud vms.). Mitmel juhul on nimetatud ka äraandja nimi või agendinimi, mõnel puhul ka tapja nimi. Agendinimed on antud kursiivis, pärisnimed püstkirjas. Seesugused märkused ei ole lõplikud, paljudel puhkudel võis tegemist olla näiteks lahinguga ka juhul kui seda ei ole märgitud. Sellisel juhul ei ole koostaja lihtsalt lahingust teadlik.

Kui sõna või fraas märkuste lahtris on jutumärkides – näiteks “bandiit-terrorist” või “Pealik”, on see pärit KGB arhiividokumendist ja peaks iseloomustama venelaste suhtumist langenusse.

Kui on teada langenu endine elukutse või amet ning see iseloomustab koostaja arvates mõnel määral langenut, on see ära nimetatud. Näiteks konstaabel või Omakaitse ohvitser.

Allikad

Arhiividest on kasutatud esmajoones Eesti Riigiarhiivi (Parteiarhiiv) filiaalis asuvat KGB arhiivifondi nr. 131. Viidetes puudub siinjuures viide arhiivile, sest see on alati üks. Vähem on kasutatud samas arhiivis asuvaid KGB kriminaaltoimikuid fondidest nr. 129 ja 130, kust võib veel leida olulisi andmeid nii surmamõistetute kui ka langenute kohta. Ka fond 131 ei ole veel ammendavalt läbi uuritud.

Kasutatud on ajakirjanduses ilmunud artikleid metsavendlusest. Samuti Evald Laasi poolt 1992 a. välja antud EKP dokumentide valikut ning 1991-93 “Akadeemias” avaldatud dokumente relvastatud vastupanust. Allikana viidatud “Eesti Elu nimekiri” on 1993 aastal ajalehes Eesti Elu Mart Laari poolt avaldatud langenud metsavendade nimekiri. Nimekirjale viidatakse vaid juhul kui see on ainus allikas langenu kohta.

Kui langenu kohta on lisaks KGB arhiivile mõni toetav allikas, on see alati nimetatud, isegi juhul kui allikalt ei ole saadud lisateavet.

Kasutatud on Eesti Represseeritute Registri Büroo poolt välja antud raamatut “Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988” I köidet. Teise köite ilmumisel oli nimekiri juba trükki minemas ning esialgu ei ole seal leiduvad andmed täiel määral nimekirja jõudnud.

tagasi